Personaggi

Ferenc Liszt

Il 22 ottobre è l’anniversario della nascita (nel 1811) del pianista e compositore ungherese Ferenc Liszt, conosciuto anche con il nome tedesco Franz von Liszt (1811-1886).

it.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt

Trascrivo, con traduzione in italiano, un articolo pubblicato ne “La Revuo” 1911-1912, in occasione del primo centenario della nascita.

Aggiungo tre curiosità:

– Liszt era suocero di Richard Wagner, che aveva sposato la figlia Cosima;

– dopo una crisi religiosa, divenne chierico cattolico, sia pure limitatamente agli ordini minori (per questo motivo viene anche chiamato “Abbé Liszt”, che in francese non significa “Abate”, ma “Prete”; e in qualche foto appare in abito talare);

– per la prima della sua “Sinfonia dantesca”, Liszt scelse la “sala di Dante” nel Palazzo Poli di Roma, sulla cui fronte meridionale è appoggiata la famosa Fontana di Trevi; si dice, infatti, che la musica eseguita in questa sala abbia una particolare sonorità.

Allego:

– uno dei numerosi francobolli emessi in onore di Liszt, quello vaticano del 2011, su bozzetto di Marco Ventura;

– un’immagine di Palazzo Poli con la Fontana di Trevi, da una vecchia cartolina.


(segue traduzione in italiano)

LISZT FERENC

Ferenc Liszt naskiĝis la 22-an de oktobro 1811 en malgranda hungara vilaĝo Doborjan, kie la patro Adamo Liszt estis oficisto de l’ bienego de grafo Esterházy.

La patro havis amikecon kun la bonfama muzikisto Franz Joseph Haydn, ankaŭ li mem estis amanto de l’ muzikarto, do ne estas mire ke la infano fruege ekamis la muzikon. Jan Nepomuk Hummel kaj Antonio Salieri instruadis lin, sed la genia infano ne bezonis multon da instruado. En lia dek-unujara aĝo li estis jam tiel lerta ludi fortepianon, ke la publiko de la Vienaj koncertsalonoj aplaŭdegis lin, kiel grandan muzikiston.

La patrino estis de Viena deveno, do la malgranda Fraĉjo havis sufiĉan okazon esti en la aŭstruja metropolo. Tie li ekkonis Beethoven, kies patra amikeco tre helpis evoluigi lian talenton.

Kiam li forlasis Vienon en 1823 por veni Parizon, li estis jam virtuozo.

La patro akompanis lin al Luigi Cherubini por enskribigi inter aŭskultantoj de la franca Akademio por Muziko. Malgraŭ la varmega rekomendletero de princo Metternich, la plano ne sukcesis. Cherubini estis al li kiel eble plej volonta, tamen li ne povis lin enskribi, ĉar li ne estis regnano de Francujo.

Gvidite de Anton Reicha li lernis dum unu sola jaro tion, kio estas neeviteble necesa por memstara artisto; kaj en 1824 li jam entuziasmigis Franclandon per sia virtuozeco. La publiko ne volis kredi, ke li mem ludas tiel sorĉante, oni devis metigi la fortepianon tiel, ke la aŭdantaro vidu la klavaron, por sperti per propraj okuloj la lertegecon de la «petit prodige».

Victor Hugo, aŭdinte lian ludon, salutis lin per varma manpremo kaj nomis lin «frato». Oni respektis la dek-trijaran knabon, kiel la reĝon de l’ muziko venonta.

«Le petit Liszt, le petit prodige» estis lia nomo, kaj en lia dek-sesjara aĝo la virinaro de l’ Tuta Parizo volis havi lin.

Ekmoviĝis ankaŭ lia koro. Li ekamis la filinon de unu franca ministro, sed lia amo estis malfeliĉa. Ĉu ne estas kruela ludo de la sorto esti karesita de ĉiuj virinoj, tamen esti sen la favoro de l’ amata virino?

La malfeliĉa amo malsanigis lin. La patro akompanis lin al Bologna por ripozigi la animajn maltrankvilecojn.

Parizo jam opiniis lin mortinta, La «Etoile» publikigis brilantan artikolon pri la «mortinta virtuozo hungara». La ripozo tamen ne faris resanigon, eĉ pli nova sortobato lin atingis per morto de la patro en 1827.

Pro la suferoj de l’ animo, li intencis jam adiaŭdiri al la muzikarto. La karesa patrino, kiun li vokis al si post la morto de l’ patro, ne povis tute disigi la nubojn. Lia sola favorata okupiĝo estis legi. Kaj tio estis granda feliĉo, ĉar la legitajoj, la ideoriĉaj verkoj de l’ grandaj verkistoj iom post iom trankviligis lin, li akiris grandan inteligentaĵon. Li iris Ĝenevon.

Naturaj belegecoj de Svisujo tute resanigis lian animon, kaj denove fortigis la viglecon de lia spirito. Kiam li sciiĝis, ke Sigismund Thalberg reĝas en la koncertsalonoj de Parizo, li revojaĝis tien por batali artbatalon kun Thalberg.

Ĝi estis tre imponanta milito. Anstatataŭ pafilegoj la fortepiana klavaro, anstataŭ bruego la simfonioj.

Ke Thalberg estis unuaranga virtuozo, neniu povis malkonfesi. – Virtuozeco de Liszt tamen rikoltis brilegan venkon super li.

«Oni ne komparu la akvofalegojn de l’ Rejno al fontanoj de Versailles» – diris la kritiko pri ili.

Virtuozeco de Paganini entuziasmigis lin preskaŭ freneze. Li intencis iĝi pli granda, ol Paganini. Plej grandan parton de la tago li sidis ĉe la fortepiano. Senlace li studadis la grandajn artistojn, – Paganini, Berlioz, Chopin, Beethoven estis favorataj konatuloj de li. La novaj kulturaj direktoj fekundis la spiriton, kaj fine li ekkonis sian veran taskon: krei.

Li travagis Francujon, ankoraŭ unufoje li vizitis la koncertsalonojn, kie li estis rikoltinta la plej altan gloron, kaj en 1837 li iris Italujon akompanite de grafino Marie d’Agoult.

Dum dek jaroj li ĝuis la amon de l’ amata grafino, fine li akceptis la inviton de l’ princo de Weimar, por iĝi direktoro de ĥoro kaj koncertoj ĉe la kortego.

La kortego en Weimar estis sanktigita de grandaj spiritoj de l’ arto kaj literaturo. Herder, Wieland, Schiller, Goethe havis iam varman hejmon ĉe la Weimar-Eisenach-a grandprinco. Iam la literatura vivo, nun la muzika arto trovis sian fokuson tie. Nur du ĉambrojn li havis en la kastelo de Altenburg, sed tiuj estis faritaj kiel paradizo. Mem la artamema princino zorgis, ke la loĝejo havu ĉian komforton kaj belecon.

Ĉirkaŭ Liszt formiĝis tie granda rondo de muzikistaro. De Liszt kaj per Liszt estis fondita la estonteco de l’ Wagnera muziko.

Pro kuraĝaj komponitaĵoj Wagner ne estis tre amata de lia samepokanaro. Li turnis sin fine al Liszt, kiu tuj ekkonis en li grandan spiriton. En 1849 Liszt prezentis la Tannhäuser-on. Por defendi sian novan amikon li verkis ankaŭ broŝuron.

«Honoru ni – li diris – la tradiciojn, sed honoru ni ankaŭ la vivantajn grandajn spiritojn!»

Triumfo sekvis triumfon ankaŭ en la Weimara kortego same, kiel antaŭe en Francujo. Lia agemeco, ĝentileco kaj virtuozeco faris lin favoregata ĉe ĉiuj.

Dume ekbrulis en lia koro pli nova amo al pola princino Carolyne de Sayn- Wittgenstein, pro kiu li forlasis ankaŭ la kortegon en 1859.

Estis dissonanta akordo en la harmonio de lia vivo – sed nur antaŭ la nekonintoj lian spiriton -, kiam Liszt «migris el Babilono en Jerusalemon». Tiel oni parolis pri li moke, kiam li iĝis pastro en 1865.

Kio kaŭzis la ŝanĝon, oni ne povis diveni, kvankam iu kaŭzo kuŝis en profundeco de lia animo.

Tra la parfumoj de l’ koncertsalonoj Liszt flaradis la bonodorfumon de la preĝejoj. Lian piemecon konis la publiko, sed opiniis ĝin malgrava fenomeno. Ja, lia religia sento estis ĉiam interna kaj profunda. Li mem skribis foje al George Sand: «Abnegacii ĉion teran – ĉi tio estis la kaŝita motivo de mia vivo, kvankam mi vivis duoblan vivon; unika minreganta sento, unika fidinda subtenanto estis al mi sole la religio».

Vere li legadis ĉiam la sanktan Skribaĵon, li aŭskultis meson, kun plezuro li legis la interesindan verkon «La patroj en la dezerto», kaj inter la enuigantaj kaj tedaj ovacioj li trovis ĝuon en legado de l’ fama verko de Tomaso Kempis: «Pri imitado de Kristo».

Tial li forĵetis la parizan frakon por vestiĝi en pastra talaro. Iomete li retiriĝis en la monahejo de Monto Mario, por elveni baldaŭ, kiel reformatoro de l’ eklezia muziko.

En iu aj branĉo de la muziko li estis same granda, la plej granda inter ĉiuj.

Post sia 50-jara jubileo, li iĝis profesoro de Tutlanda Muzikakademio en Budapeŝto. Lastajn siajn jarojn li travivis en Romo, Weimar kaj Bayreuth, kie nun liaj restaĵoj ripozas. Li mortis en sia 75-jara aĝo.

Johano Kozma, La Revuo, 1911-1912, VI, p. 232-238

°°°°°

LISZT FERENC

Ferenc Liszt nacque il 22 ottobre 1811 nel piccolo villaggio ungherese Doborjan, dove il padre Adamo Liszt era impiegato della tenuta del conte Esterházy.

Il padre era in amicizia con il rinomato musicista Franz Joseph Haydn, era anche lui amante della musica, quindi non c’è da meravigliarsi che il bambino fin da tenera età amasse la musica. Jan Nepomuk Hummel e Antonio Salieri lo istruirono, ma il geniale bambino non aveva bisogno di molta istruzione. A undici anni era già così bravo a suonare il pianoforte, che il pubblico delle sale viennesi da concerto gli tributavano grandi applausi, quale grande musicista.

La madre era di origine viennese, quindi il piccolo Francesco aveva abbastanza occasioni di essere nella metropoli austriaca. Lì conobbe Beethoven, la cui amicizia con il padre fu di grande aiuto per sviluppare il suo talento.

Quando nel 1823 lasciò Vienna per andare a Parigi, era già un virtuoso.

Il padre lo accompagnò da Luigi Cherubini per iscriverlo tra gli uditori dell’Accademia francese della Musica. Malgrado la caldissima lettera di raccomandazione del principe Metternich, il piano non ebbe successo. Cherubini era disposto nel migliore dei modi nei suoi confronti, ma non poté iscriverlo, perché non era cittadino francese.

Sotto la guida di Anton Reicha imparò in un solo anno quello che è assolutamente necessario per un artista autonomo; e già nel 1824 entusiasmò la Francia con il suo virtuosismo. Il pubblico non voleva credere che fosse proprio lui a suonare in quella maniera incantevole, bisognò collocare il pianoforte in modo che l’uditorio vedesse la tastiera, per sperimentare con i propri occhi la grande bravura del «petit prodige».

Victor Hugo, dopo aver ascoltato come suonava, lo salutò con una calda stretta di mano e lo chiamò «fratello». Si rispettava il ragazzo tredicenne, come il re della musica del futuro.

«Le petit Liszt, le petit prodige» era il suo nome, e a sedici anni di età le donne di Tutta Parigi volevano averlo.

Si mosse anche il suo cuore. S’innamorò della figlia di un ministro francese, ma il suo amore fu sfortunato. Non è un crudele gioco del destino essere accarezzato da tutte le donne, ma non avere il favore della donna amata?

L’amore sfortunato lo fece ammalare. Il padre lo accompagnò a Bologna per dare tregua ai turbamenti dell’anima.

Parigi ormai lo credeva morto, La «Etoile» pubblicò un brillante articolo sul « virtuoso ungherese defunto». Il riposo tuttavia non portò alla guarigione, anzi lo raggiunse un nuovo colpo del destino, con la morte del padre nel 1827.

Per le pene dell’animo, ormai aveva intenzione di dire addio alla musica. La carezzevole madre, che lui aveva chiamato a sé dopo la morte del padre, non poteva dissipare del tutto le nubi. La sua unica occupazione prediletta era la lettura. E questo fu una grande fortuna, perché quello che leggeva, le opere ricche di idee dei grandi scrittori un po’ alla volta lo rasserenarono, acquisì una grande intelligenza. Andò a Ginevra.

  Le grandi bellezze naturali della Svizzera guarirono del tutto il suo animo, e rafforzarono la vivacità del suo spirito. Quando venne a sapere che Sigismund Thalberg dominava nelle sale da concerto di Parigi, vi si recò di nuovo per combattere una battaglia artistica con Thalberg.

Fu una lotta molto imponente. Anziché cannoni la tastiera del pianoforte, anziché il fracasso le sinfonie.

Che Thalberg fosse un virtuoso di prima categoria, nessuno poteva negarlo. – tuttavia il virtuosismo di Liszt riportò una splendida vittoria su di lui.

«Non si mettano a confronto le grandi cascate del Reno con le fontane di Versailles» – disse la critica di loro.

Il virtuosismo di Paganini lo entusiasmava quasi alla follia. Intendeva diventare più grande di Paganini. Per la maggior parte della giornata sedeva al pianoforte. Studiava senza stancarsi i grandi artisti, – Paganini, Berlioz, Chopin, Beethoven erano le sue conoscenze preferite. I nuovi indirizzi culturali rendevano fertile lo spirito, e alla fine conobbe la sua vera missione: creare.

Girò la Francia in lungo e in largo, una volta di più frequentò le sale da concerto dove aveva riportato la più grande gloria, e nel 1837 andò in Italia, accompagnato dalla contessa Marie d’Agoult.

Per dieci anni godette l’amore dell’amata contessa, alla fine accettò l’invito del principe di Weimar, per diventare direttore del coro e dei concerti di corte.

La corte di Weimar era stata consacrata dai grandi spiriti dell’arte e della letteratura. Herder, Wieland, Schiller, Goethe avevano avuto un domicilio accogliente presso il grande principe di Weimar-Eisenach. Un tempo la vita letteraria, adesso l’arte musicale trovarono lì il proprio centro. Aveva soltanto due camere nel castello di Altenburg, ma erano sistemate come un paradiso. La stessa principessa, amante dell’arte, curava che l’abitazione avesse ogni comodità e bellezza.

Intorno a Liszt vi si formò una grande cerchia di musicisti. Da Liszt e per mezzo di Liszt furono esse le basi del futuro della musica di Wagner.

Per le sue coraggiose composizioni Wagner non era molto amato dai suoi contemporanei. Alla fine si rivolse a Liszt, che subito riconobbe in lui un grande spirito. Nel 1849 Liszt presentò il Tannhäuser. Per difendere il suo nuovo amico scrisse anche un opuscolo.

«Onoriamo – disse – le tradizioni, ma onoriamo pure i grandi spiriti viventi!»

Seguì trionfo a trionfo anche alla corte di Weimar, come prima in Francia. Il suo attivismo, la gentilezza e il virtuosismo lo resero fortemente benvoluto da tutti.

Intanto nel suo cuore ardeva un più nuovo amore, per la principessa polacca Carolyne de Sayn-Wittgenstein, per la quale anche lasciò la corte nel 1859.

Ci fu una nota stonata nell’armonia della sua vita – ma soltanto per chi non conosceva il suo spirito -, quando Liszt «emigrò da Babilonia a Gerusalemme». Così si disse di lui per scherno, quando si fece prete nel 1865.

Che cosa abbia causato il cambiamento, non lo si poté indovinare, sebbene qualche motivo risiedesse in fondo alla sia anima.

Attraverso i profumi delle sale da concerto Liszt annusava gli olezzi delle chiese. Il pubblico conosceva la sua devozione, ma la riteneva un fenomeno di poco conto. Infatti, il suo senso religioso era sempre interno e profondo. Lui stesso scrisse una volta a George Sand: «Rinunciare a tutte le cose terrene – questo è stato il motivo nascosto della mia vita, sebbene io abbia vissuto una doppia vita; unico sentimento che mi ha governato, l’unico sostegno fidato è stata per me la religione».

In verità leggeva sempre la Sacra Scrittura, ascoltava la messa, con piacere leggeva l’interessante opera «I padri del deserto», e tra le stucchevoli e tediose ovazioni trovava godimento nella lettura della famosa opera di Tommaso Kempis: «L’imitazione di Cristo».

Perciò gettò via il frac parigino per indossare l’abito talare. Per un po’ si ritirò nel convento di Monte Mario, per uscirne presto, come riformatore della musica sacra.

In qualunque ramo della musica fu ugualmente grande, il più grande di tutti.

Dopo i 50 anni, divenne professore dell’Accademia Nazionale di Musica a Budapest. Gli ultimi anni li visse a Roma, Weimar e Bayreuth, dove adesso riposano le sue spoglie. Morì a 75 anni di età.

Johano Kozma, La Revuo, 1911-1912, VI, p. 232-238

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *